Общи правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използването на интернет Сайта на Decrescendo – www.decrescendo.net

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Decrescendo и потребителите на неговия интернет Сайт.

При използване на този интернет Сайт и предлаганите от него услуги (предоставяне на информация и получаване на Бюлетин DC) потребителите и собственикът й се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и всички други условия, налични в действащото законодателство на Република България, в законодателството на ЕС и в международното законодателство, дори и те да не са упоменати в настоящите Общи условия.

I. Основни положения:

Координатите за връзка с Decrescendo са:

(а) пощенски адрес: като адреса на управление

(б) електронна поща dotcheva2@google.com

II. Използвани термини:

1. Този интернет уеб сайт, www.decrescendo.net, се нарича тук по-долу за краткост Сайт.

2. Потребител се нарича всяко физическо или юридическо лице, което (а) влиза в Сайта на DC, (б) записва се чрез Сайта за Бюлетин DC, предлаган от DC. С действията си по точка (б) Потребителят попада под защитата на Закон за защита на потребителя.

7. Бюлетин DC е информационен инструмент, с който DC уведомява относно своята дейност онези Потребители, които изрично са се записали в списъка за получатели на Бюлетина чрез попълване на формуляр на Сайта. Бюлетин DC съдържа текстови и визуални съдържания, свързани с: (в) издателски събития; (г) други дейности, свързани с дейността на DC, вкл. промени в тези Общи условия за използване на Сайтът.

8. Общи условия е настоящият документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

9. Обработка на лични данни е всяко действие по отношение на личните данни (събиране, записване, организиране, съхраняване, промяна, консултиране, употреба, предоставяне, заличаване и др.), които Потребителят е предоставил сам, по своя воля и чрез формуляра за Поръчка или формуляра за записване в списъка от получатели на Бюлетин DC чрез този Сайт.

10. Съдържание на Сайта е всеки материал, бил той текст, изображение, аудио, видео, цифрови данни и др., който DC разполага на Сайта, за да бъде той достъпен онлайн за всички потребители.

III. Предмет

1. С тези Общи условия се уреждат условията и редът за (а) използване Съдържанието на този Сайт; (б) предлагане, покупко-продажба и доставяне на книги от DC чрез този Сайт; (в) записване за и изпращане на Бюлетин DC от DC чрез формуляра на този Сайт.

2. Общите условия отразяват и се подчиняват на всички актуални законови разпоредби в Република България и законовите актове на Европейския съюз в сила към датата на взаимодействие между DC като собственик на Сайта и всеки Потребител на Сайта, бил той физическо или юридическо лице.

3. При промени в Общите условия, DC се задължава да уведоми Потребителя, като публикува на Сайта, тук, променения им текст.

4. Със самото ползване на Сайта Потребителят приема тези Общи условия.

IV. Права и задължения във връзка със Закона за авторското право и сродните му права

1. Съдържанието на Сайта, както и на изпращания след записване чрез нея Бюлетин DC  е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и е притежание на DC и/или изрично посочените с имената си на Сайта автори на части от съдържанието.

2. Забранява се Потребителят да използва за комерсиални цели или за лично облагодетелстване в материален и невещен смисъл част от или цялото съдържание на Сайта, както и част от или цялото съдържание на Бюлетин DC,  без изричното писмено разрешение на DC. Всяко използване на съдържание от Сайта от подобен характер и без предварително писмено съгласие на DC ще се преследва по предвидения от закона ред.

3. Разрешава се на Потребителя използването за некомерсиални цели и/или в полза на собственика на Сайта – напр. за рецензиране или цитиране на книги, за цитиране в допустимия от ЗАСП обем в рамките на авторски текст и пр. – на части от съдържанието на Сайта (или на Бюлетин DC) с изрично поставяне на следния кредит: © Блог за музикална критика на Екатерина Дочева , www.decrescendo.net, последвано от дата на посещение на Сайта и името на автора на материала от Сайта, в случай, че такова е посочено на Сайта.

V. Права и задължения относно използването на Сайта:

1. Личните данни включват:

(а) за Потребител физическо лице: три имена, мобилен телефон за връзка, електронен адрес;

2. Записването в списъка за получаване на Бюлетин DC става чрез попълване на формуляр, като се изисква единствено валиден електронен адрес за получаване на Бюлетина DC.

3. DC не носи отговорност за неизпълнена доставка по Поръчка или забавяне на доставката по Поръчка вследствие на:

4. DC не носи отговорност за не получаване на Бюлетин DC, за който Потребителят се е записал чрез формуляра на този Сайт вследствие на:

(а) некоректно предоставен електронен адрес на Потребителя;

(б) филтри за СПАМ и др. в електронната поща на Потребителя, които възпрепятстват получаването на Бюлетин DC

VI. Права и задължения относно личните данни:

1. Личните данни, чрез които Потребителят се задължава да обозначи себе си за целите на използване на този Сайт, са посочените в V.1, 2 в тези Общи условия.

2. При боравенето с личните данни на Потребителя DC се задължава да следва строга политика за защита на личните данни в съответствие със законовите разпоредби в сила в Република България, както и в съответствие с актуалните изисквания на законодателството на Европейския съюз.

3. Потребителят се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и използвани от представител(и) на DC за:

(а) обслужване и изпълняване на поръчката му и/или

(б) информационни и рекламни само относно продуктите на DC цели – единствено в случай, че Потребителят е предоставил своя електронен адрес за получаване на Бюлетин DC.

4. Предоставените от Потребителя лични данни НЕ се предоставят на трети лица за рекламни цели.

5. DC се задължава да се отнася грижливо към обработването и съхраняването на личните данни на Потребителя в строго спазване на всички изисквания на законодателството на Република България и на ЕС.

6. Потребителят приема, че в съответствие с чл. 34а, ал.1 т.3, от Закона за защита на личните данни последните могат да бъдат разкрити на трети лица единствено по силата на изискванията на  законодателството на Република България.

VII. Права и задължения относно цените на книги, предлагани на този Сайт

VIII. Допълнителни разпоредби за права и задължения

1. Относно предлаганите и представяни на този Сайт съдържания: DC не носи отговорност за информацията, съдържаща се в онези интернет страници, към които този Сайт предлага линкове, както и за политиката на поверителност и/или сигурността и кредибилността на тези интернет страници.

2. Относно поведението на Потребителя: Потребителят се съгласява да не използва този Сайт и наличните за попълване в него формуляри, за да: а) изпраща съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, вулгарно, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на друг юридически субект или неприемливо от гледна точка на расови, етнически, политически или други причини; б) причинява вреда по какъвто и да е начин ; в) заблуждава относно самоличността си; г) да изпраща съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения; което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост; д) да изпраща рекламни материали, junk mail и др. подобни; е) да изпраща материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да разстройват функционирането на компютърен софтуеър и съдържание; ж) да нарушава преднамерено или непреднамерено национални или международни закони чрез използване на Сайта.

3. Относно версията на тези Общи условия: валидна и с обвързваща пред закона сила е онази версия на тези Общи условия, която е била налична на Сайта в момента на изпращане на поръчка от страна на Потребителя или в момента на неговото доброволно вписване чрез посочване на електронен адрес в списъка получатели на Бюлетин DC.

4. Относно приложимото право: за всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове, които DC и Потребител не могат да разрешат по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия са в сила от датата и часа на публикуването им на Сайта на DC.